Welkom op de Montessorischool Spijkenisse

Zorg voor de omgeving, jezelf en de ander

LOGO MSS

Samen bouwen aan onze toekomst

LOGO MSS

Elkaar helpen.....om het zelf te kunnen

LOGO MSS

Van de handen naar het hoofd

LOGO MSS

Montessorischool Spijkenisse, leren met plezier

LOGO MSS

 

TAAL

Bij alles wat kinderen leren, hebben zij taal nodig. Op onze school leren kinderen zodra ze er aan toe zijn  letters herkennen, schrijven en lezen. We leren kinderen uit om actief, vlot en gevarieerd met taal aan het werk te gaan en te genieten van taal.

REKENEN

    Kinderen leren vanaf jonge leeftijd rekenen. Door te werken met concrete materialen ontstaat inzicht en krijgen abstracte begrippen betekenis. Het rekenonderwijs volgt de ontwikkeling van het kind, is uitdagend, afwisselend en praktisch.

KOSMISCH

Bij het kosmisch onderwijs laten we zien dat alles wat er om ons heen gebeurt, met elkaar samenhangt: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek; het maakt allemaal deel uit van een groter geheel. Ook de kinderen maken hier deel van uit en hebben hun rol hierin. 

WAARNEMEN

Het ontwikkelen van de zintuigen vormt de basis van het Montessorionderwijs. Door goed te leren waarnemen, schep je de voorwaarden voor het leren. We leren kinderen dan ook al jong goed te kijken, horen, ruiken, voelen en proeven.

GEOMETRIE

In alles om ons heen zijn lijnen, figuren en symmetrie te herkennen. We leren kinderen zich hier bewust van te worden. zo ontwikkelen we het wiskundig inzicht.

MOTORIEK

Een goede motorische ontwikkeling is belangrijk voor kinderen. We besteden veel aandacht aan sport, spel en beweging en aan het ontwikkelen van de grote en fijne motoriek.

Parro Informatie

 Nieuws en berichten uit de klassen kunnen ouders vinden in Parro.     Parro is het school met ouders communicatiemiddel.

Parro inlog voor ouders
Volg de schoolavonturen van je kind met Parro.

  • Blijf altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken
  • Ontvang leuke foto's van de groep of stuur een berichtje naar de leerkracht om snel iets te regelen
  • Geef je samen met andere ouders op om te helpen bij leuke en leerzame schooluitjes
  • Parro biedt jou en jouw school een veilige, gesloten omgeving. Uitdelen van contactgegevens is ook niet meer nodig

Welkom op onze school

We willen u graag kennis laten maken met onze school.

Welkom op de Montessorischool Spijkenisse

We nodigen u uit om eens verder te kijken en te onderzoeken....

Maria Montessori gaat er van uit dat het kind zelf bouwer is van zijn persoonlijkheid, maar daarbij de hulp nodig heeft van de volwassenen. In de woorden "Help mij het zelf te doen" ligt de kern van die hulp. Kinderen zijn van nature actief en willen zich ontplooien. Kinderen staan op bepaalde momenten op voor nieuwe ontwikkelingen. We noemen dit de  "Gevoelige periode".

Maria Montessori ontwikkelde zelf al tal van materialen waarmee het kind zelfstandig kon werken. Later zijn daar nog vele materialen bijgekomen. Al deze materialen vormen een stimulerende omgeving, waardoor het kind wordt uitgenodigd zelf te kiezen en er mee aan het werk te gaan. De leerkracht geeft veel individuele lesjes met aantrekkelijk materiaal, dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind.
Het materiaal is vaak zelfcorrigerend , waardoor kinderen zonder inmenging van de leerkracht hun fouten kunnen ontdekken en tot oplossingen komen.

Groepssamenstelling:
Een Montessorigroep is een leef-en werkgemeenschap van kinderen met alle kenmerken van dien. In een groep zitten altijd kinderen van opeenvolgende leeftijden bij elkaar :

In de onderbouw:      4-6 jarigen
In de middenbouw:  6-9 jarigen
In de bovenbouw:     9-12 jarigen

Zo is een kind afwisselend jongste en oudste, "knap en nog knapper".

"Vrijheid in gebondenheid":
Alhoewel het kind vrijheid gegeven wordt om zelf werk te kiezen en zijn eigen werktempo te bepalen, let de leerkracht er wel op dat dit in redelijke verhouding blijft tot de mogelijkheden en aanleg van het kind. Er is vrijheid om te kiezen, binnen grenzen. We zorgen ervoor dat die grenzen passen bij de ontwikkeling van het kind.

Nieuws

Alle scholen in Nederland zijn op dit moment gesloten i.v.m. Covid-19.
We hopen op 18 januari 2021 weer op te gaan.

 

Nieuws

Op dit moment zijn alle scholen in Nederland gesloten en krijgen kinderen afstandsonderwijs.

0 tot 3 jaar:

de scheppers

In deze periode neemt het jonge kind onbewust informatie op uit zijn omgeving. Het is belangrijk dat het kind veel indrukken en   ervaringen kan opdoen. Het kind bouwt daarmee aan zijn persoonlijkheid. De omgeving moet in deze fase voldoende prikkels bieden dat het kind zich kan ontwikkelen. Het kind is dan al in staat om elementen uit zijn omgeving te selecteren waardoor het functies als praten, lopen, waarnemen en voelen zelfstandig kan ontwikkelen. Dit noemen we de ‘gevoelige periode’ van het kind. In deze periode wil het kind geheel vanuit zichzelf bepaalde functies ontwikkelen. De taak van de ouders en de kinderopvang is om het kind voldoende indrukken en ervaringen aan te bieden.

de onderbouw:

de ontdekkers

Dit is de periode waarin kinderen bewust indrukken opdoen. Ze zijn gevoelig voor zintuiglijke ervaringen, waarnemingen in de omgeving, het leren van woorden en oefeningen uit het dagelijkse leven. Het kind wil nu zelf handelen en heeft aandacht voor het precieze verloop van handelingen. Het is de ‘gevoelige periode’ voor het opdoen van zintuiglijke ervaringen, voor waarnemingen in de omgeving, voor het leren van woorden en voor omgang met situaties uit het dagelijks leven. De Montessori onderbouw is ingericht om actief de ontwikkeling te ondersteunen. Zo leren kleuters in de Montessori onderbouw al lezen en rekenen met de materialen.

de middenbouw:

de verkenners

In deze periode willen kinderen gezamenlijk activiteiten ondernemen. Hun belangstelling voor normen, waarden en regels is groot. Ze zijn in de gevoelige periode voor het verzamelen van kennis. In deze periode veranderen de behoeften van de kinderen. Zij willen zich nu aansluiten bij anderen en vooral gezamenlijk activiteiten ondernemen. Hun belangstelling voor normen, waarden en regels wordt groter. In deze periode wordt een beroep gedaan op de zintuigelijke ervaringen die opgedaan zijn in de onderbouw en worden deze toegepast bij bijvoorbeeld lezen, taal, rekenen en kosmisch onderwijs.

de bovenbouw:

de wetenschappers

Het kind gaat verbanden zien tussen feiten waarmee het in aanraking komt en bouwt zo een wereldbeeld op. Het denkt na over de plaats van de mens in die wereld en wil inzicht krijgen in de cultuur waarin het leeft. Ze zijn in de ‘gevoelige periode’ voor het opnemen van kennis en het verkrijgen van inzicht in de cultuur waarin ze leven. Montessori vindt het belangrijk dat kennis en maatschappelijke en sociale ervaringen tegelijkertijd worden verworven.  Hier ligt de basis voor de maatschappelijke vorming.

12+:  de periode van

maatschappelijke gerichtheid

Dit is de periode waarin er nog meer sprake is van bewustwording van omgeving. In het voortgezet montessorionderwijs leren leerlingen een onafhamkelijke persoonlijkheid te ontwikkelen, verwerven ze bekwaamheden om in studie, werk en samenleving te kunnen functioneren en leren ze hoe ze op een verantwoorde wijze een maatschaopelijke rol kunnen vervullen.

 

 

 

 

Montessori 0-12

Ontwikkelingsfasen

Maria Montessori verdeelde de ontwikkeling van de groei naar volwassenheid in drie perioden van ieder zes jaar.

  • Als eerste de periode van schepping vanaf de geboorte tot en met zes jaar;
  • dan volgt de periode van verkenning en wetenschap: van zes tot en met twaalf jaar
  • en als laatste de periode van maatschappelijke gerichtheid, vanaf twaalf jaar.

Leeftijden geven gemiddelden aan want verschillen tussen individuen blijven bestaan.

De visie op de ontwikkelingsfasen komt het duidelijkst tot uitdrukking bij het werken met heterogene groepen. Het betreft dan een sociale omgeving waarin de kinderen zich ontwikkelen en leren omgaan met kinderen van verschillende leeftijden. In elke periode van groei zijn kinderen specifiek gericht op bepaalde ontwikkelingsgebieden. Het is aan de opvoeders om kinderen bij deze ontwikkeling zoveel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren.

bron: https://montessori.nl/

Maria Montessori

Maria Montessori werd op 31 augustus 1870 geboren in Chiaravalle, een klein plaatsje bij Ancona, Italië. Na haar middelbare schooltijd aan de Regia Scuola Tecnica Michelangelo Buenarotti kiest ze, tegen de gewoonte van de tijd, aanvankelijk voor de studie voor ingenieur, maar later voor de medicijnenstudie. Ze is daarmee een van de eerste vrouwelijke medicijnenstudenten van Italië en in 1896 de eerste vrouwelijke arts.

In opdracht van de regering stichtte zij in de sloppenwijken van Rome haar “Casa dei bambini”, waarin kinderen van wie beide ouders buitenshuis moesten werken, opgevangen en begeleid werden. De resultaten waren spectaculair. Haar methode werd wereldbekend en in vele landen toegepast. Haar inzicht in en begrip voor kinderen, en haar ideeën om hen te helpen bij hun ontwikkeling tot gezonde, evenwichtige en kritische volwassenen zijn ook vandaag nog actueel en zinvol.

bron: https://montessori.nl/

 

Rondleiding op de Montessorischool 

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar of zoekt u een andere basisschool? Maak dan een afspraak voor een rondleiding! We vertellen graag over onze school en onze manier van werken. Tijdens de rondleiding kunt u ook zien hoe we werken en proeft u de sfeer. Uw kind(eren) zijn natuurlijk ook van harte welkom bij de rondleiding!

 

HET KIND IN BEELD

VRIJHEID IN ONDERWIJS

SCHOLEN OP DE KAART

HIER BEGINT HET

OUDERS HELPEN MET DE ZORG